Σάββατο, Μαρτίου 06, 2010

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια.
Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί και γενικά οι αμβλύωπες, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από αρτηριοσκλήρυνση, επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, ρευματικές παθήσεις, καρδιοπάθειες κλπ.
Άτομα με παροδική ανικανότητα μπορεί να είναι τραυματίες, παροδικά ασθενείς κλπ

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής


Ανάπηροι
Κάθε αvάπηρο άτομο, αvεξάρτητα από τηv προέλευση και τη φύση της αναπηρίας του, πρέπει να απολαμβάνει συγκεκριμένων πρόσθετων ευεργετημάτων, με σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελματική και κοινωνική ένταξή του. Τα ευεργετήματα αυτά πρέπει να αφορούν, ανάλογα με τις ικανότητες των ενδιαφερομένων, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εργονομία, τη δυνατότητα πρόσβασης, τηv κινητικότητα, τα μεταφορικά μέσα και την κατοικία.
-  Τα ΑΜΕΑ θέλουν ίσες ευκαιρίες, όχι φιλανθρωπία: Όχι πατερναλισμός αλλά ενθάρρυνση. Αλλαγή της αρνητικής στάσης απέναντι στα ΑΜΕΑ, καθιέρωση νέων πολιτικών, οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα αυτά σε όλους τους τομείς της ζωής
-  Ενθάρρυνση και χειραφέτηση: Τα ΑΜΕΑ μπορούν και οφείλουν να παίρνουν τα ίδια αποφάσεις για τη ζωή τους.
-  Δημιουργία μιας κοινωνίας για όλους Απομάκρυνση των εμποδίων και εξάλειψη των συμπεριφορών εκείνων που οδηγούν σε διακρίσεις και σε κοινωνικό αποκλεισμό.
-  Δημιουργία ενός προσιτού περιβάλλοντος: Αν η συμμετοχή των ΑΜΕΑ σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής είναι ο κύριος στόχος , η προσβασιμότητα είναι το εργαλείο
-  Ανεξάρτητη διαβίωση: Παροχή επαρκών υπηρεσιών (ειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα παρέχει συνεχή βοήθεια και καθοδήγηση στα ΑΜΕΑ), ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής.
-  Σεβασμός στη διαφορετικότητα: Πόλεμος ενάντια στην προκατάληψη και το στιγματισμό. Η δημοσιοποίηση προσωπικών ιστοριών ατόμων που έχουν βιώσει το ρατσισμό, θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και θα καταδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ.
Κατερίνα Μπακάβου
Πηγή: anthropos.gr, αφιερώματα

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις