Κυριακή, Νοεμβρίου 16, 2008

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραπλανητική διαφήμιση (Ευρωπαϊκή Ένωση)

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για να προστατευθείτε από την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες συνέπειές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.

Με δυο λόγια, παραπλανητική διαφήμιση είναι κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται από έναν επαγγελματία που με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω του λεκτικού της ή της παρουσίασής της, σας παραπλανά ή ενδέχεται να σας παραπλανήσει έτσι ώστε, για παράδειγμα, να επηρεάσει την επιλογή σας μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να αγοράσετε, ή που λόγω του παραπλανητικού της χαρακτήρα ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική συμπεριφορά σας ή θίγει ή ενδέχεται να θίξει κάποιον ανταγωνιστή.

Για να εκτιμηθεί εάν μια διαφήμιση είναι παραπλανητική, λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της και ιδίως οι ενδείξεις σχετικά, για παράδειγμα, με τη φύση, τη διαθεσιμότητα, τη σύνθεση, την τιμή ή την ποσότητα του προϊόντος, τα αποτελέσματα που αναμένονται από τη χρήση του, τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί, ή ακόμη η ταυτότητα ή η ιδιότητα του διαφημιζόμενου κτλ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μια διαφήμιση μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη παρουσίασης του μηνύματος. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν λαμβάνετε ένα διαφημιστικό έντυπο του οποίου η γενική παρουσίαση σας αφήνει να πιστεύετε ότι κερδίσατε ένα ποσό ή ένα δώρο, ενώ στην ουσία δεν κερδίσατε τίποτα.

Εάν πέσατε θύμα παραπλανητικής διαφήμισης, πρέπει να ξέρετε ότι, πέρα από τις δυνατότητες αποζημίωσης σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η κοινοτική νομοθεσία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για τον έλεγχο της παραπλανητικής διαφήμισης προς το συμφέρον των καταναλωτών, των ανταγωνιστών του εν λόγω επαγγελματία και του κοινού γενικότερα.

Ανάλογα με το κράτος μέλος, ενδέχεται να πρόκειται για προσφυγές που υποβάλλονται από πρόσωπα ή οργανισμούς που έχουν νόμιμο συμφέρον να απαγορευθεί η σχετική παραπλανητική διαφήμιση. Οι προσφυγές αυτές, οι οποίες υποβάλλονται στις οικείες διοικητικές ή δικαστικές αρχές, μπορούν να καταλήξουν, ανάλογα με την περίπτωση, σε μέτρα που διατάσσουν την παύση της διαφήμισης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή οριστικώς. Μπορούν επίσης να διατάξουν την απαγόρευσή της αν η διαφήμιση δεν έχει ήδη δημοσιευτεί, αλλά πρόκειται να δημοσιευτεί. Είναι επίσης δυνατός ο εκούσιος έλεγχος από εθνικούς αυτόνομους οργανισμούς.

Οι διαφημιστές πρέπει πάντα να μπορούν να αιτιολογήσουν την εγκυρότητα των όποιων ισχυρισμών τους. Συνεπώς, πρέπει να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των ισχυρισμών τους.

Οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση καθορίζουν επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπονται οι συγκρίσεις στη διαφήμιση. Συγκριτική διαφήμιση είναι κάθε διαφήμιση που κατονομάζει ρητά ή υπονοεί έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή. Τα μέσα ελέγχου της παραπλανητικής διαφήμισης που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ισχύουν ομοίως για την συγκριτική διαφήμιση.

Η προστασία που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της παραπλανητικής και της συγκριτικής διαφήμισης πρέπει να εξασφαλίζεται από τη νομοθεσία κάθε χώρας της Ένωσης. Κάθε χώρα μπορεί, εξάλλου, να ενισχύσει ή να συμπληρώσει την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές, στο πλαίσιο της εθνικής της έννομης τάξης.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις